ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ปาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยา (Biology)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ปาลี