นางสาววรญา จตุพัฒน์รังสี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการภาครัฐ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววรญา จตุพัฒน์รังสี