นางสาวขัตติยา ขัติยวรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวขัตติยา  ขัติยวรา