อาจารย์เสกสรรค์ ศิวิลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Computer Graphics Software

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เสกสรรค์ ศิวิลัย