นายนิรันดร พัฒนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนิรันดร พัฒนกุล