ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฟักเอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลภาพดิจิตอล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฟักเอม