ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี