ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มูลค่าเพิ่ม , การพัฒนาชุมชน , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ , การจัดการขยะ , พลังงาน , ไฟป่า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทณี  เปี่ยมสุวรรณกิจ