อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : wathito@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านไผ่งาม

อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้