อาจารย์นรัตว์ รัตนวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงาน โลจิสติกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นรัตว์ รัตนวัย