ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ฉัตรธง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การใช้สารให้ความหวาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ  ฉัตรธง