ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย อุดก่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Molecular genetics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย อุดก่ำ