ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย