อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลผลิตในการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์