อาจารย์สุชาติ เขียวนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านออกแบบรบบไฟฟ้าอาคาร งานออกแบบอาคาร เทคโนโลยีเครื่องทำคววามเย็น พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุชาติ  เขียวนอก