ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร​ รีชัยพิชิตกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Software Development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร​ รีชัยพิชิตกุล