ดร.ถนัด บุญชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและพัฒนาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ถนัด บุญชัย