อาจารย์หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการควบคุมคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล