ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์