อาจารย์ผู้สอนฤทัยรัตน์ น้อยคนดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ , มลพิษสิ่งแวดล้อม, ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอนฤทัยรัตน์ น้อยคนดี