ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เบญจกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เบญจกรณ์