ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบระบไฟฟ้ากำลัง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์