ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตภณ โล่นพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตภณ โล่นพันธ์