อาจารย์วันธะนา สานุสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยว,ด้านการบริหาร,ด้านการบัญชีเบี้องต้น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วันธะนา สานุสิทธิ์