อาจารย์ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย วรรณคดีไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปฐมพงษ์ สุขเล็ก