อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์