นางสาวชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Online Marketing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา