นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารงานก่อสร้าง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์