ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์