นางทิพา ตันเจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบสถาปัตยกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางทิพา ตันเจริญรัตน์