อาจารย์ดวงพร​ บี่หัตถกิจกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์​,ภูมิปัญญา,วัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดวงพร​ บี่หัตถกิจกูล