ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านEcology and Evolution

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ