นางสาวเยาวรัตน์ รุธีรยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเยาวรัตน์ รุธีรยุทธ