ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี