นายจักรินรัฐ นิยมค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านโบราณคดี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจักรินรัฐ นิยมค้า