นายวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์