อาจารย์จิรศิต อินทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
cosmetic science, natural product

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จิรศิต อินทร