รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระเบียบวิธีวิจัย,การพัฒนาสุขภาพชุมชน,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์