นางสาวสุนันท์ ธาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Software Engineering

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุนันท์ ธาติ