ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศิวิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคนิคการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศิวิมล