อาจารย์ฐิติวรดา แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชี ,การเงิน,บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ฐิติวรดา  แสงสว่าง