ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี แสงอุทัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา,วิทยาศาสตร์การกีฬา,การจัดการกีฬา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี แสงอุทัย