นางสาวอังคณา เชื้อเจ็ดตน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พืชศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอังคณา เชื้อเจ็ดตน