ดร.วาสนา สันติธีรากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
computer science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.วาสนา สันติธีรากุล