อาจารย์วราภรณ์ มิ่งขวัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การใช้ภาษาอังกฤษ,การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้,วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วราภรณ์ มิ่งขวัญ