อาจารย์เพิ่มศักดิ์. พันธ์แตง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ตลาดออนไลน์,อินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เพิ่มศักดิ์. พันธ์แตง