ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ คนแรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ คนแรง