ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เทียนนาวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ช่างอุตสาหกรรม ช่างกล ช่างเชื่อม การเขียนแบบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  เทียนนาวา