ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านDevelopment Communication

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์