ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย วรพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เครื่องกล พลังงาน ไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย วรพัฒน์